Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 89/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Słupsku z 2015-12-03

Sygn. akt I C 89/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodnicząca: SSR Agnieszka Leszkiewicz

Protokolant: S. N.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2015 r. w S. sprawy

z powództwa R. B.

przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S.

przy udziale interwenienta ubocznego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł.

o zadośćuczynienie

I.  oddala powództwo;

II.  nie obciąża powódki kosztami postępowania.

Sygn. akt I C 89/15

UZASADNIENIE

Powódka R. B. , wniosła dniu 19.01.2015 r. przeciwko pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S. pozew o zapłatę kwoty 10.000 zł. wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty wraz z kosztami procesu w tym zastępstwa prawnego, tytułem zadośćuczynienia za szkodę, którą powódka poniosła w związku z wypadkiem w dniu 20.02.2013 r.

W uzasadnieniu powódka wskazała, iż dnia 20.02.2013 r. poślizgnęła się i upadła na oblodzonej nawierzchni ciągu pieszo jezdni przy ul. (...) działka nr (...), obręb (...). W ocenie powódki nawierzchnia w tym miejscu nie była poddana tego dnia należytym zabiegom konserwacyjnym i nie spełniała standardów zimowego utrzymania. Na skutek upadku powódka doznała złamania obu kości promieniowych obu rąk, przebywała na zwolnieniu lekarskim do 12.06.2013 r. Powódka miała założone szyny z gipsem. Zalecono jej również noszenie temblaków.

Pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w S. w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa prawnego. Ponadto wniosła o poinformowanie o możliwości wstąpienia w charakterze interwenienta (...) SA w Ł. - jako podmiot, w którym jest ubezpieczona oraz małżonków W., jako podmiot profesjonalny, z którym miała umowę na konserwację, odśnieżanie m. in. nieruchomości, na której doszło do wypadku powódki. Pozwana zakwestionowała swoją odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie, powołując się na okoliczność, że: do zdarzenia nie doszło na nieruchomości pozwanej; brak jest zawinienia pozwanej; zawarła umowę z profesjonalną firmą, która była odpowiedzialna za odśnieżanie, które było wykonane prawidłowo - powołując się przy tym na art. 429 kc. oraz na okoliczność, iż jest ubezpieczona.

(...) S.A. w Ł. przystąpiło do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej i podtrzymało stanowisko pozwanego, wnosząc o oddalenie powództwa i zasądzenie na jego rzecz od powódki kosztów postępowania (k. 96-99).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 20 lutego 2013 r., zimą, powódka szła ciągiem pieszo - jezdnym przy ul. (...) w S.. Powódka poślizgnęła się na śliskiej, oblodzonej i ośnieżonej powierzchni i upadła. Na miejscu zdarzenia zostały zrobione zdjęciu już w innej porze - po wypadku. Na miejscu był świadek zdarzenia - J. G..

dowód: k. k. 15 - zdjęcie, k. 16 zdjęcie, k. 20-21 - oświadczenie z dnia 26.02.2013 r., k. 64 - zdjęcie, k. 65 - zdjęcie, k. 131 - zdjęcia,

Na skutek upadku u powódki wystąpiło złamanie nasad prawej i lewej kości promieniowej z przemieszczeniem grzbietowym odłamów - obu przedramion. Wykonano u powódki zamkniętą repozycję.

dowód: k. 14 - zdjęcie, k. 22 karta informacyjna leczenia szpitalnego

Teren na którym upadła powódka należy do Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S., a którego odśnieżaniem zajmuje się firma (...). Pracami tymi fizycznie zajmują się pracownicy D. W. i R. W. lub czasami on sam.

dowód: zeznania świadka R. W. złożone na rozprawie w dniu 3.12.2015 r. od 00:15:51 do 00:20:21 oraz od 00:20:21 do 00:26:44, od 00:26:44 do 00:30:59 oraz zeznania D. W. złożone na rozprawie w dniu 3.12.2015 r. od 00:31:12 do 00:34:33 i od 00:35:39 do00:36:32

Po tym zdarzeniu powódka przez długi czas potrzebowała pomocy innej osoby przy wykonywaniu czynności dnia powszedniego, a także przy higienie osobistej. Ze złamaniem związane były znaczne dolegliwości bólowe i cierpienie. Powódka pół roku nosiła gips na obu rękach. Następnie powódka poddana została rehabilitacji.

dowód: k. 135- 136 - zeznania świadka M. W.

Powódka sama, a następnie reprezentowana przez fachowego pełnomocnika, zwracała się do Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S., o przyjęcie odpowiedzialności za zdarzenie lub o wskazanie podmiotu odpowiedzialnego, a po wskazaniu firmy (...) S.C. -zwracała się również do tej firmy z prośbą o udzielenie informacji, kto odpowiedzialny jest za utrzymanie miejsca, w którym przewróciła się powódka, w należytym stanie oraz do nadesłanie kopii umowy - celem ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za zaistniałe zdarzenie. W pismach kierowanych przez powódkę i jej pełnomocnika zostało podane do jakiego zdarzenia i kiedy doszło oraz zawarte były żądania wskazania konkretnego podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie porządku w miejscu upadku powódki.

Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) poinformowała pełn. powódki, iż teren z zaznaczonym miejscem upadku należy do Spółdzielni, nie jest to chodnik, lecz pieszo jezdnia, a spółdzielnia zleciła stałe utrzymanie powyższego terenu w okresie zimowym firmie (...) S.C. D. i R. W. i zgodnie z tą umową odśnieżanie i posypywanie piaskiem należało w tym miejscu do tej firmy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa odmówiła wydania kopii umowy, powołując się na okoliczność, iż nie życzy sobie tego wykonawca.

dowód: k. 23 - pismo z 14.03.2013 r., 13 - pismo z 13.05.2013 r., k. 24 - pismo z 25.03.2013 r. , k. 25 - pismo z 10.05.2013 r., k. 55 - pismo z 25.02.2013 r., k. 57 - pismo z 21.02.2013 r., k. 59-pismo z 4.03.2013 r., k. 60 - pismo z 6.03.2013 r., k. 61 - 62 - pismo z 8.03.2015 r., k. 63 - plan syt., k. 68 - pismo z 14.03.2013 r., k. 69 - pismo z 18.04.2013 r., k. k. 70 - pismo z 10.05.2013 r. , k. 71 - pismo z 13.05.2013 r., k. 72 - plan sytuacyjny

Spółdzielnia Mieszkaniowa poinformowała D. i R. W. o upadku powódki i powołała się na umowę łączącą strony w zakresie m.in. odśnieżania. D. i R. W. działający jako podmiot gospodarczy wystosowali do SM (...) pismo w którym oświadczyli, iż nie poczuwają się do obowiązku przyjęcia na siebie odpowiedzialności za zdarzenie któremu uległa powódka oraz wskazali dane swojego zakładu ubezpieczeń i nr POLISY.

dowód: k. 52 - pismo z 6.02.2013 r. ., k. 56 - pismo z 4.03.2013 r., k. 58 - plan sytuacyjny

Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w S. miała zawarta umowę z dnia 17.09.2010 r. z D. i R. W., prowadzącymi zawodowo (jako profesjonaliści) działalność gospodarczą w zakresie konserwacji zieleni, czynności porządkowych. Umowa ta dotyczyła również nieruchomości przy ul. (...), w którym doszło do upadku powódki. Na mocy tej umowy R. i D. W. jako podmioty gospodarcze (prowadzący działalność gospodarczą) zobowiązali się m. in. do odśnieżania terenu Osiedla (...), w tym przy ul. (...), posypywania piaskiem ciągów piezo - jezdnych, dróg osiedlowych, dojść do klatek oraz do bieżącej konserwacji terenów zieleni.

dowód: k. 38-40, 42, 43, , 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 - umowa z 17.09.2010 r., z załącznikami, dowód: zeznania świadka R. W. złożone na rozprawie w dniu 3.12.2015 r. od 00:10:14 do 00:15:51 oraz zeznania D. W. złożone na rozprawie w dniu 3.12.2015 r. od 00:31:12 do 00:34:33

R. W. i D. W. powoływali się na okoliczność, iż miejsce w którym przewróciła się powódka, było należycie odśnieżone, przez ich pracowników.

dowód: k. 53-54 - dokumenty wydania zeznania świadka R. W. złożone na rozprawie w dniu 3.12.2015 r. od 00:20:21 do 00:26:44

Sąd zważył.

W niniejszej sprawie sporne były między stronami zarówno miejsce w którym doszło do zdarzenia, oraz odpowiedzialność pozwanej Spółdzielni za to zdarzenie. Niespornym natomiast były obrażenia ciała doznane przez powódkę oraz proces jej leczenia i rehabilitacji i związane z tym dolegliwości.

Zatem w niniejszej sprawie w pierwszej kolejności należało ustalić, czy zachodzi odpowiedzialność Spółdzielni Mieszkaniowej w S. za zaistniałe zdarzenie.

Zgodnie z treścią art. art. 5 ust. 1. pkt 4 Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2012.391) w brzmieniu ustawy na dzień zdarzenia: Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Zgodnie z treścią art. 429 kc. "Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności".

Zatem niewątpliwym jest że do zadań spółdzielni należało utrzymanie w należytej czystości nieruchomości, tj. odśnieżonego chodnika przy pieszo jezdni na ul. (...), w miejscu wypadku powódki.

Jednakże, mając na względzie treść art. 429 kc. oraz okoliczności niniejszej sprawy, należało uznać, iż na skutek zawartych umów z firmą należącą do D. i R. małż. W., a zajmującą się w sposób profesjonalny utrzymaniem czystości i m. in. odśnieżaniem chodników, Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w S. zwolniła się w całości z odpowiedzialności wynikającej z obowiązków wyznaczonych jej jako zarządcy/właścicielowi wskazanej przez powódkę nieruchomości przy ul. (...), a wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zatem co do pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej powództwo podlegało oddaleniu.

W sprawie nie został zgłoszony wniosek ani przez powódkę, ani przez pozwanego o wezwanie do udziału w sprawie D. i R. W., nie było więc podstaw do wezwania tych osób do sprawy w charakterze pozwanych (art. 194 § 1 kpc.)

Osoby te zawiadomione o możliwości wstąpienia do niniejszej sprawy w charakterze interwenienta ubocznego, nie skorzystały z tego uprawnienia. Jednocześnie do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego wstąpiło (...) Spółka Akcyjna z siedzibą Ł., które podzieliło stanowisko strony pozwanej.

W ocenie Sądu między stronami nie były sporne obrażenia jakich doznała powódka, ani cierpienie z tym związane, ani też konieczność długotrwałej pomocy innej osoby przy czynnościach dnia powszedniego - zważywszy na charakter obrażeń powódki (złamane obie ręce); stąd też zbędnym było w sprawie przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu ortopedii, a także zeznań samej powódki. Miejsce samego zdarzenia zostało ustalone w czasie zeznań świadka R. W., który zeznał, iż to jego firma zajmowała się również tym miejscem, które wskazywała powódka na zdjęciach przedłożonych do akt sprawy.

Nadto było zbędne prowadzenie dalszego postępowania dowodowego w sytuacji ustalenia (za pomocą zeznań świadków R. W. i D. W.), iż spółdzielnia - zlecając profesjonaliście zajmowanie się konserwacją i odśnieżaniem tej nieruchomości - zwolniła się od odpowiedzialności - która przechodzi dalej na podmiot wykonujący zadania w zakresie konserwacji i odśnieżania na mocy zawartej umowy).

Zatem sąd postanowił jak na rozprawie w dniu 3.12.2015 r. (00:37:56-00:39:32)

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 102 kpc., mając na uwadze, iż w sprawie zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające orzeczenie o nie obciążaniu powódki kosztami postępowania.

Mianowicie, powódka reprezentowana przez adwokata, w postępowaniu przesądowym, zwracała się kilkakrotnie do Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S. o udostępnienie jej umowy określającej zakres obowiązków wykonawcy i zakres zleconych prac. Jednakże powódka nie otrzymała tej umowy. Zatem w ocenie Sądu nie można było w tym postępowaniu obciążać powódki kosztami, z uwagi na to, iż powódka nie miała świadomości co do tego, czy Spółdzielnia Mieszkaniowa na skutek zawartej umowy z wykonawcą zwolniła się z odpowiedzialności za przedmiotowe zdarzenie skutecznie, czy też nie i kto jest podmiotem za nie odpowiedzialnym, tym bardziej, iż nie otrzymała odpowiedzi na pismo kierowane do wykonawcy oraz nie otrzymała umowy od właściciela nieruchomości, która została złożona dopiero w toku postępowania.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Dn. 18.12.2015

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Jaśkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Słupsk
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Leszkiewicz
Data wytworzenia informacji: